Product was successfully added to your shopping cart.

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ υπ' αρ. 679/2016 και των λοιπών εφαρμοστέων κανονισμών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στον παρόντα ιστότοπο καθώς και σχετικά με την πολιτική περί cookies:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η ΚΑΜΑΡΚ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα ταυτοποίησης

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι οιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, ταυτοποιηθέν ή ταυτοποιήσιμο, έστω και εμμέσως, ανατρέχοντας σε οιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού αριθμού ταυτότητας· ως «δεδομένα ταυτοποίησης» νοούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου μέρους (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.).

Δεδομένα πλοήγησης

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας (του ιστοτόπου), τα εγκατεστημένα συστήματα πληροφοριών και οι διεργασίες λογισμικού προκειμένου να λειτουργήσει ο παρόν ιστότοπος αποκτούν ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα έχουν μεταδοθεί όπως απαιτείται μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου (Internet communication protocols). Ο εν λόγω τύπος δεδομένων δεν συλλέγεται με σκοπό την συσχέτιση με ταυτοποιηθέντες χρήστες, ωστόσο, λόγω της φύσης των δεδομένων, αυτά δύναται να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών κατά την επεξεργασία τους και την συσχέτισή τους με δεδομένα διακρατούμενα από τρίτους. Η εν λόγω κατηγορία  δεδομένων περιλαμβάνει επίσης τις διευθύνσεις IP ή το όνομα τομέα (domain name) του υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης που συνδέεται με τον ιστότοπο, τις διευθύνσεις URL (Uniform Resource Identifier) που αφορούν στους αντίστοιχους διαδικτυακούς πόρους, τον χρόνο του αιτήματος (απόκτησης πρόσβασης σε διαδικτυακούς πόρους), τη χρησιμοποιηθείσα μέθοδο υποβολής του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος των αποκτηθέντων αρχείων, τον αριθμητικό κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση απόκρισης δεδομένων από πλευράς διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κλπ.) και λοιπές παραμέτρους σχετιζόμενες με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό τη λήψη ανωνύμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου ώστε να ελεγχθεί εάν αυτός λειτουργεί σωστά. Υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίου - Τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ενώπιον  δικαστηρίου ή κατά τη διάρκεια της σχετικής προπαρασκευαστικής διαδικασίας, σε περίπτωση κατάχρησης του τελευταίου ή των σχετικών υπηρεσιών από πλευράς Χρήστη. Τα δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν επί σκοπού καταλογισμού ευθυνών, σε περίπτωση ενδεχομένων ηλεκτρονικών εγκλημάτων κατά του ιστοτόπου. Συντήρηση - Τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία στο πλαίσιο πρόσθετων διαδικασιών και σκοπών που αφορούν στην συντήρηση του συστήματος.

Δεδομένα παρεχόμενα οικειοθελώς από πλευράς χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στα σχετικά αιτήματα, καθώς και οιωνδήποτε λοιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν εισαχθεί. Συγκεκριμένες / ειδικές πληροφορίες θα εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστοτόπου σε σχέση με συγκεκριμένες / ειδικές υπηρεσίες ή επεξεργασία Δεδομένων παρεχομένων από πλευράς Χρήστη ή  Ενδιαφερομένου Μέρους.

Cookies Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην παράγραφο: πολιτική περί cookies στο τέλος του εγγράφου.

Σκοπός της επεξεργασίας για την οποία δίδεται συγκατάθεση, όπου απαιτείται

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται οικιοθελώς θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς, έως ότου προβάλετε ένσταση:

- εκτέλεση λειτουργιών που συνδέονται αυστηρά με και έχουν καθοριστική σημασία για τη διαχείριση των σχέσεων με τους χρήστες ή τους επισκέπτες του ιστοτόπου·

- συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας επί σκοπού:

- στατιστικής ανάλυσης σε ανώνυμη  ή / και σε συγκεντρωτική μορφή·

- στατιστικής ανάλυσης με στόχο την εξακρίβωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου·

Μέθοδοι επεξεργασίας – Αποθήκευση (δεδομένων)

Η επεξεργασία θα πραγματοποιείται σε αυτοματοποιημένη και χειροκίνητη μορφή, με μεθόδους και εργαλεία που παρέχουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διακρατούνται για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και εν συνεχεία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

Πεδίο εφαρμογής επικοινωνίας και διαβίβασης / μετάδοσης δεδομένων

Τα δεδομένα σας, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, δεν θα πωλούνται σε ή ανταλλάσσονται με τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Τα δεδομένα δύναται να κοινοποιηθούν σε τρίτους οι οποίοι εμίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

- πρόσωπα παρέχοντα υπηρεσίες στο πλαίσιο διαχείρισης του συστήματος πληροφοριών·

- μελέτες ή εταιρείες στο πλαίσιο σχέσεων παροχής υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών·

- αρμόδιες αρχές προς εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι του νόμου ή / και δυνάμει διατάξεων φορέων του δημοσίου, κατόπιν λήψεως σχετικού αιτήματος·

- εξωτερικούς παρόχους·

- εταιρείες εκτελούσες την τακτική και έκτακτη συντήρηση του ιστότοπου·

Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιούνται κατ' ουδένα τρόπο.

Μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που, μελλοντικά, μεταφερθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις του Κεφαλαίου V (Κανονισμός ΕΕ 679/2016) προκειμένου να διασφαλιστεί το επαρκές επίπεδο προστασίας τους.

Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε πλήρη διασαφήνιση των δικαιωμάτων σας μέσω γραπτού αιτήματος στη διεύθυνση του Κατόχου (των δεδομένων).

Εποπτικές Αρχές διαχείρισης καταγγελιών

Αν θεωρείτε ότι η μεταχείριση των δεδομένων σας προσβάλει την αξιοπρέπειά σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ COOKIES

Οι εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούνται δύναται να περιέχουν τεχνολογία "cookie". Η κύρια λειτουργία των cookies είναι η διευκόλυνση της πλοήγησης των χρηστών. Τα cookies ενδέχεται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική πλοήγηση από πλευράς χρήστη στον Ιστότοπο και να επιτρέπουν τη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών που απαιτούν την αναγνώριση του ιστορικού περιήγησης του χρήστη, από την άποψη των σελίδων του Ιστοτόπου που επισκέφτηκε. Ανεξάρτητα από την παρουσία των cookies, κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη (web portal), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης ιστού, το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft, Apple, Android, Linux κ.λπ.), η προέλευση (origin Host & URL) του επισκέπτη, καθώς και πληροφορίες απαιτούμενες από τη σελίδα, όλα καταγράφονται. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής τους ώστε να ειδοποιούνται κατά την λήψη των cookies και στη συνέχεια να αποφασίζουν αν θα τα διαγράψουν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον κύριο ιστότοπο του προγράμματος περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποείτε.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη όταν εκείνος/η επισκέπτεται ορισμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι ενεργοποιημένα στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού· στο τέλος αυτού του οδηγού υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων περί cookies στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα cookies δεν βλάπτουν τη συσκευή σας. Στα cookies που δημιουργούμε, δεν αποθηκεύουμε προσωπικά ταυτοποιήσιμα στοιχεία, αλλά χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την πλοήγηση στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, τα cookies είναι χρήσιμα για τον εντοπισμό και την διόρθωση σφαλμάτων.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς, όπως η αποτελεσματικότερη πλοήγηση μεταξύ των σελίδων και γενικά η βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies όταν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του όπου αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να βελτιωθεί η πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο και να εξατομικευθούν τυχόν πληροφορίες που εμφανίζονται. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί παρόμοια συστήματα συλλογής πληροφοριών των χρηστών του ιστοτόπου του, για παράδειγμα σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ιστού και το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα στη συσκευή του χρήστη αλλά  και για λόγους στατιστικής και ασφαλείας.

Κατηγορίες Cookies

Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες cookies· τα cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies) και τα μόνιμα cookies (persistent cookies). Όταν  λαμβάνονται cookies περιόδου λειτουργίας, μόλις το πρόγραμμα περιήγησης ιστού κλείσει, διαγράφονται αυτόματα, ενώ τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται μέχρι να λήξουν ή να διαγραφούν από τον χρήστη. Τα cookies περιόδου λειτουργίας χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της ανάλυσης της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος. Τα cookie περιόδου λειτουργίας χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια των φάσεων ταυτοποίησης, έγκρισης και πλοήγησης για τις υπηρεσίες στις οποίες αποκτάται πρόσβαση μέσω εγγραφής στον ιστότοπο. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού έχουν ρυθμιστεί ώστε να δέχονται cookies. Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας ώστε να μην λαμβάνετε cookies ή να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύονται τα cookies. Εάν ο ενδιαφερόμενος απαγορεύσει τη χρήση cookies, ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου δύναται να μην λειτουργούν σωστά και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Η χρήση των αποκαλούμενων cookies περιόδου λειτουργίας περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση των δεδομένων ταυτοποίησης της περιόδου λειτουργίας (σύνδεσης), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δυνατότητας περιήγησης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στον ιστότοπο. Αυτός ο τύπος δεδομένων ισχύει μόνο προσωρινά με τεχνικούς όρους και δεν συλλέγεται με σκοπό την ταυτοποίηση των χρηστών αλλά, λόγω της λειτουργίας του και σε συνδυασμό με λοιπά δεδομένα τα οποία διατηρούνται από τρίτους (όπως οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιεί ο ενδιαφερόμενος), δύναται να καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του χρήστη. Μόνο ο τομέας του ιστότοπου (website domain) που δημιούργησε τα εν λόγω cookies δύναται να τα "διαβάσει" (αναγνωρίσει).

Τα cookies που χρησιμοποιούμε:

 

Cookies απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία του ιστοτόπου

 

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στον ιστότοπο (όπως τα δεδομένα αναγνώρισης της περιόδου λειτουργίας / σύνδεσης), την χρήση των κύριων χαρακτηριστικών του ιστότοπου και την διασφάλιση της σύνδεσης. Χωρίς αυτά τα cookies, ο ιστότοπος δεν θα λειτουργούσε σωστά.

 

 

Cookies τα οποία βελτιώνουν την πλοήγηση στον ιστότοπο

 

 

Αυτά τα cookies βελτιώνουν την εμπειρία πλοήγησης του χρήστη. Για παράδειγμα, τα cookies αποθηκεύουν τις γλωσσικές προτιμήσεις του χρήστη.

 

 

Cookies τρίτων

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies τρίτων: Για να μάθετε πώς λειτουργούν τα cookies του Google Analytics, ελέγξτε την επίσημη τεκμηρίωση που παρέχεται από την Google κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 

http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookie.html

 

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies;

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τη χρήση cookies, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να μην δέχεστε cookies. Εάν δεν θέλετε ο υπολογιστής σας να λαμβάνει και να αποθηκεύει cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης ιστού (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari κ.λπ.) που χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies και των λοιπών τεχνολογιών παρακολούθησης ιστού. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, η χρήση cookies μπορεί είτε να γίνει αποδεκτή είτε να απορριφθεί, ή εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποίηση πριν δεχτείτε ένα cookie από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Τα cookies που έχουν εγκατασταθεί στο φάκελο "cookie" στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σάς μπορούν να διαγραφούν. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού έχει διαφορετική διαδικασία διαχείρισης των εν λόγω ρυθμίσεων. Κάντε κλικ σε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους για συγκεκριμένες οδηγίες:

Microsoft Internet  Explorer
MozillaFirefox
Apple Safari

Εάν δεν χρησιμοποιείτε κανένα από τα προγράμματα περιήγησης ιστού που αναφέρονται ανωτέρω, επιλέξτε "cookies" στην κατάλληλη ενότητα του οδηγού προκειμένου να μάθετε πού θα βρείτε το φάκελο "cookie" στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.